ХОСПИТАЛИЕРНА МИСИЯ

Най-старата медицинска мисия в света

Малтийският орден постоянно присъства с медицински, социални и хуманитарни проекти в повечето страни по света.

Неговите 13 500 членове, 95 000 постоянни доброволци и квалифициран персонал от 52 000 професионалисти – повечето от които са медицински персонал и парамедици – оформят ефективна мрежа, която включва всичко от спешна помощ за бежанци и разселени лица, живеещи във война и конфликти, до интервенция в области, засегнати от природни бедствия, болнична дейност, медицински грижи и социални услуги.

Неговите програми, изпълнявани самостоятелно или в рамките на партньорства с правителства и международни агенции, в момента са активно действащи в 120 държави.

Помощта за жертвите на природни бедствия и въоръжени конфликти се засили през последните десетилетия. Чрез своите национални асоциации, доброволчески корпус и световната агенция за помощ „Malteser International“, Малтийският орден предоставя спешна медицинска и хуманитарна помощ и работи със засегнатото население на терен – за изпълнение на програми за възстановяване и готовност при бедствия.

ДОБРОВОЛЦИ

Разнообразието на проектите на Малтийския орден гарантира възможности за всички

Малтийският орден разчита на 95 000 силно мотивирани доброволци за успешната реализация на много от своите проекти по света.

Всяка година те се грижат за бездомните в приютите на Ордена, подпомагат бежанците, пристигащи на европейските брегове, осигуряват подкрепа на жертви на природни бедствия, придружават гости с увреждания на поклоннически пътувания и летни лагери, подпомагат възрастните хора, които не могат да излязат от дома си, и в люти зими приготвят питателна храна за хората, живеещи в крайна бедност.

Малтийският орден управлява корпуси за първа помощ и линейки в 33 държави, които разчитат до голяма степен на отдадеността на доброволците.

От основаването си през 1938 г. Ирландският корпус за бърза помощ се превърна в основен доставчик на обучение за оказване на първа помощ, транспорт с линейка и обществени грижи в основните градове на Ирландия, а чрез своята младежка организация осигурява програми за развитие и спортни дейности.

Дейности на Малтийския орден в 120 държави

На картата са отбелязани столиците на държавите, в които Малтийският орден осъществява медицински, социални или хуманитарни проекти